Op dit moment bekijkt u de openbare internetsite van Power2Match. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de informatie die u op deze site aantreft. Door het verdere gebruik van deze site na het openen ervan, verklaart de gebruiker zich volledig akkoord met de volgende voorwaarden: Alhoewel Power2Match redelijkerwijs alles in het werk stelt om te zorgen dat de informatie op deze site accuraat en actueel is, is het toch mogelijk dat deze website onjuistheden, verouderde informatie of typefouten bevat. Daarom geeft Power2Match geen garanties over de juistheid of volledigheid van de informatie op deze site. Verder aanvaardt Power2Match geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie op deze site. Het eigendomsrecht op de namen, afbeeldingen, logo’s en foto’s van de diensten van Power2Match berust bij Power2Match en/of de aan Power2Match gelieërde vennootschappen. Eventuele verwijzingen naar door derden geboden of geleverde informatie, inhoud, goederen, producten, processen of diensten via een handelsnaam, handelsmerk, fabrikantennaam of op andere wijze tijdens het gebruik van deze website betekenen niet automatisch de goedkeuring, instemming of aanbeveling daarvan of de verbinding daarmee van Power2Match. Bovendien is het mogelijk dat deze website aan andere websites gekoppeld is, waarop Power2Match geen invloed uitoefent of die niet door Power2Match onderhouden worden. Power2Match heeft de sites die aan deze site gekoppeld zijn niet of niet allemaal gecontroleerd. Tevens is Power2Match niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites, of van eventuele pagina’s die niet rechtstreeks op de sites staan of van andere sites die aan dergelijke sites gekoppeld zijn. Power2Match biedt deze koppelingen alleen maar voor uw gemak aan en het feit dat Power2Match een dergelijke koppeling aanbiedt, betekent niet dat Power2Match deze sites aanbeveelt of goedkeurt.

Het gebruik van en het rondkijken op deze website vinden volledig op eigen risico plaats. Power2Match noch enige andere partij die betrokken is bij het maken, produceren of leveren van deze site is aansprakelijk voor eventuele directe, incidentele, indirecte of gevolgschade of strafvergoeding als gevolg van uw toegang tot of gebruik van deze site. Onder voorbehoud van het bovenstaande wordt alles op deze site aangeboden “zoals het is” en “zoals het beschikbaar is” zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van maar niet beperkt tot stilzwijgende garanties over verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of het niet aantasten van de intellectuele eigendom van derden.
Power2Match behoudt het recht voor te allen tijde zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen, correcties en/of wijzigingen op deze website en deze voorwaarden aan te brengen.

Indien een of meer van de bepalingen in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten werking gesteld worden, worden die bepalingen overeenkomstig de toepasselijke juridische bepalingen zoveel mogelijk in lijn met de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen geïnterpreteerd en blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Als Power2Match nalaat naleving van een of meer bepalingen in deze voorwaarden te eisen of af te dwingen, betekent dat niet dat Power2Match volledig van een bepaling of een recht afziet. Noch de handelwijze van een van de partijen waarin in dit document verwezen wordt, noch de handelspraktijk strekken tot wijziging van een bepaling in deze voorwaarden. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele rechtsgedingen tegen Power2Match moeten voorgelegd worden aan de Nederlandse rechter. Als dit niet gebeurt binnen één (1) jaar nadat een dergelijke eis of een dergelijk geding ontstaan is, verjaart de eis of het geding.

Power2Match B.V., Gooimeer 18, 1411 DE Naarden. Ingeschreven bij KvK onder nummer 67088910